رضا موحدی
مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

رشته تحصیلی: ترويج و آموزش كشاورزي​​​​​​​
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: r.movahedi@basu.ac.ir

صفحه شخصی