معاون پژوهشی

  دکتر پویا زمانی
  تحصیلات:  دکترای تخصصی / علوم دامی
  مرتبه علمی:  دانشیار
  تلفن:  081-34425401
  تلفن داخلی:  218
  آدرس:  دانشکده کشاورزی جدید