مدیریت و کارشناسان

مدیریت و کارشناسان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دکتر ابراهیم احمدی:
                           مدیر آزمایشگاه مرکزی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر سید علی حسینی سیر:

                                     کارشناس آزمایشگاه مرکزی، دکترای تغذیه طیور