سالن سمعی بصری

سالن سمعی بصریسالن سمعی بصری


گروه آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی
نام آزمایشگاه: سالن سمعی بصری
نام سرپرست: فرزانه احمدی ملک
مرتبه علمی: کارشناس
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: فرزانه احمدی ملک
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آشنایی با ابزار و رسانه های موجود سمعی و بصری، برگزاری کلاسهای عملی و نظری دوره کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی، برگزاری جلسات سخنرانی و سمینارها برای دانشجویان دوره کارشناسی، برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های رشته ترویج و آموزش کشاورزی

null

null