رشته و گرایش فعال و چارت درسی

رشته و گرایش فعال و چارت درسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

چارت درسی

1

مهندسی کشاورزی

علوم دامی

کارشناسی

دانلود

2

پرورش و مدیریت تولید طیور

-

کارشناسی ارشد

دانلود

3

علوم دامی

تغذیه نشخوارکنندگان

کارشناسی ارشد

دانلود

4

علوم دامی

تغذیه طیور

کارشناسی ارشد

دانلود

5

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد

دانلود

6

علوم دامی

تغذیه دام- گرایش نشخوارکنندگان

دکتری

دانلود

7

علوم دامی

تغذیه دام- گرایش طیور

دکتری

دانلود

8

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

دکتری

دانلود

 

آدرس کوتاه :