تقدیر و تشکر از دکتر علیپور

تقدیر و تشکر از دکتر علیپور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در جلسه شورای دانشکده مورخ 96/04/12 از زحمات آقای دکترداریوش علیپور در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در جلسه شورای دانشکده مورخ 96/04/12 از زحمات آقای دکترداریوش علیپور در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.