کارمندان مزرعه آموزشی دستجرد


رسول یزدی
- سرپرست مزرعه دستجرد -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :
نورعلی تاری
- کارپرداز -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی : 822
ابوالفتح الوندی
- مسئول موتورخانه و تاسیسات آبرسانی -
تحصیلات : لیسانس علوم کشاورزی

ایمیل : Mazreh2015@gmail.com

تلفن : 58248299-081


داخلی :
علی اصغر فلاح
- دامدار -
تحصیلات : پنجم ابتدایی

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :
بهروز علی الهی عفیف
- نگهبان مرغداری -
تحصیلات : پنجم ابتدایی

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :
نقی اسکندری
- نگهبان مرغداری -
تحصیلات : سیکل

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :
حسین غیاثی
- تکنسین ماشین آلات کشاورزی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :
محمد امیدی
- راننده - انباردار -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 58248299-081


داخلی :