مدیریت و کارشناسان

26 Nov 2016
کد خبر : 6405242
تعداد بازدید : 10

 

دکتر ابراهیم احمدی:
                           مدیر آزمایشگاه مرکزی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر سید علی حسینی سیر:

                                     کارشناس آزمایشگاه مرکزی، دکترای تغذیه طیور