شرکت معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشکده

16 Mar 2015
کد خبر : 6404849
تعداد بازدید : 44

آقای دکتر افخمی عقدا معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراه آقای دکتر ساریخانی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزشی دانشکده شرکت نمودند.

آقای دکتر افخمی عقدا معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراه آقای دکتر ساریخانی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزشی دانشکده شرکت نمودند.ایشان ضمن گفتگوی صمیمانه با مدیران محترم گروه ها، توضیحاتی در خصوص اختیارات مدیران محترم گروه ها و ضرورت استفاده از این ظرفیت ارائه دادند.ایشان به حفظ کیفیت آموزشی در دانشگاه و رعایت قوانین و مقررات تاکید نمودند. حضور تمام وقت اساتید در دانشکده، مباحث مربوط به ارتقاء موارد آموزشی از جمله مباحثی بود که مورد تاکید معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار گرفت. در ادامه ضمن خوشامد گوئی ریاست دانشکده، همکاران محترم  دیدگاهها و نظرات خود را صمیمانه با آقای دکتر افخمی در میان گذاشتند.