جلسه دفاع دکتری آقای بهداد شدیدی به راهنمایی آقای دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده و مشاوره آقای دکتر برات قبادیان

17 Sep 2017
کد خبر : 6403340
تعداد بازدید : 4

جلسه دفاع دکتری آقای بهداد شدیدی به راهنمایی آقای دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده و مشاوره آقای دکتر برات قبادیان

جلسه دفاع دکتری آقای بهداد شدیدی به راهنمایی آقای دکتر حسین حاجی آقاعلیزاده  و مشاوره آقای دکتر برات قبادیان تحت عنوان تحلیل تراز انرژی و اکسرژی یک موتور دیزل تک سیلندر هوا خنک با استفاده از مخلوط های سوخت دیزل – بیودیزل نانویی در روزچهارشنبه مورخ96/06/29 ساعت11 در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد