ترفیع تشویقی سال 97

02 Apr 2018
کد خبر : 6402942
تعداد بازدید : 104

ترفیع تشویقی سال 97

ترفیع تشویقی سال 97
اعضاء محترم هیات علمی متقاضی که در سال 1396 پایه ترفیع تشویقی دریافت نکرده اند میتوانند مدارک علمی مربوط به سالهای 1395و 1396 خود را که در سامانه پژوهشی (ژیرو) ثبت شده است تا 26 فروردین ماه سال آتی به دانشکده تحویل نمایند. شایان ذکر است تنها مستنداتی مورد بررسی و امتیاز دهی قرار می گیرد که در سامانه پژوهشی ثبت و امتیاز دهی گردیده باشد. جزئیات اعطاء پایه تشویقی در آیین نامه اعطای پایه تشویقی (مصوب هیات امنای دانشگاه مورخ 31/4/1396) در سایت دانشگاه، قسمت آیین نامه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی قابل مشاهده است