در هفتمین نشست از دور نهم هیأت ممیزه دانشگاه که در تاریخ1398/10/09 در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.اعضاء محترم هیات ممیزه دانشگاه پس از بررسی های تخصصی انجام شده به ارتقا مرتبه آقای دکتر احمد یعقوبی فرانی ،عضو محترم گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی از استادیاری به دانشیاری  رای مثبت دادند.

ضمن تبریک به این استاد ارجمند توفیق روز افزون این عزیز رااز خداوند متعال مسالت داریم/.