آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک مولکولی


گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک مولکولی
نام سرپرست: دکتر علی دلجو
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: