اساتید دانشکده

محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تغذیه گیاهی و کودهای زیستی 2219278 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تولید گیاهان زراعی منطقه ای 2219244 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219252 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغذیه گیاهی و کودهای زیستی 2219278 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زراعت عمومی 2211064 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1