اساتید دانشکده

الهه فیاض

الهه فیاض

الهه فیاض   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 2219059 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زیست شناسی 2211046 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار و احتمالات 2211011 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
به نژادی برای کیفیت محصولات زراعی 2219267 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
به نژادی گیاهان زراعی 2219237 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 2219262 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 2219059 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زیست شناسی 2211046 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی فراوری محصولات گیاهی 2219228 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهارت آموزی1 2219295 4 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1