دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آبیاری عمومی

نام درس آبیاری عمومی
کد درس 2211013
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز