دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمون و ارزیابی ماشینها

نام درس آزمون و ارزیابی ماشینها
کد درس 2222323
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز