دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1,701 - 1,720 از 1,720 نتیجه
از 86
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدیریت پایدار منابع خاک 2218303 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 محسن نائل هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (16:00 - 18:00)
مدیریت توسعه 2214293 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 موسی اعظمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
مدیریت سازمانی و منابع انسانی 2214084 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 موسی اعظمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 01 اکبر علی وردی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
مدیریت کسب و کار کشاورزی 2214280 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 احمد یعقوبی فرانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 2214090 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 احمد یعقوبی فرانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30)
مدلها و روشهای ارزشیابی در ترویج 2214327 2 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی 01 احمد یعقوبی فرانی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
مسائل اختصاصی مرغ مادر(پرورش و تولید طیور) 2221166 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 علی اصغر ساکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/25 (16:00 - 18:00)
مسئله مخصوص 2214264 2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 رضا موحدی نامشخص نامشخص
مقاومت به علف کش ها در گیاهان 2219259 2 دکتری زراعت و اصلاح نباتات 01 اکبر علی وردی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00)
مقدمات روش تحقیق 2214312 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 حشمت اله سعدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30)
میکروبیولوژی خاک 2218078 3 کارشناسی خاکشناسی 01 صفورا ناهیدان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (16:00 - 18:00)
میکروبیولوژی خاک 2218078 3 کارشناسی خاکشناسی 02 صفورا ناهیدان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/24 (16:00 - 18:00)
مهندسی جایگاه و تاسیسات مرغداری(پرورش و تولید طیور) 2221174 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 علی اصغر ساکی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00)
مواد آلی خاک 2218314 2 کارشناسی ارشد خاکشناسی 01 علی اکبر صفری سنجانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30)
نماتد شناسی 2220012 2 کارشناسی گیاه پزشکی 02 لیلا کاشی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30)
نماتد شناسی 2220012 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 لیلا کاشی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30)
نوآوری و ارتباطات 2214234 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 سعید کریمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
ویروسهاو پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی 2220034 3 کارشناسی گیاه پزشکی 02 غلام خداکرمیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30)
ویروسهاو پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی 2220034 3 کارشناسی گیاه پزشکی 01 غلام خداکرمیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30)
نمایش 1,701 - 1,720 از 1,720 نتیجه
از 86