دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آبیاری سطحی

نام درس آبیاری سطحی
کد درس 2224353
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز