دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب)

نام درس آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب)
کد درس 2224084
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز