دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ایستایی

نام درس ایستایی
کد درس 2224070
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز