تحصیلات تکمیلی

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 372
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/18
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
شناسایی علف های هرز زهرا ایزدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات3-معادلات دیفرانسیل کریم سامعی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیک عمومی مهدی حاجی ولیئی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تفکر سیستمی مهرداد پویا کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست رضا موحدی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی رضا موحدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی حشمت اله سعدی کشاورزی 1 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی حشمت اله سعدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی حشمت اله سعدی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی تربیتی حشمت اله سعدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی کریم نادری مهدیی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی توسعه پایدار کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
محیط زیست و کشاورزی پایدار کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اکوتوریسم کریم نادری مهدیی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
توسعه و سرمایه اجتماعی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین توسعه کشاورزی موسی اعظمی کشاورزی 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شناخت منابع طبیعی موسی اعظمی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فرصتهای کارآفرینی فناورانه کشاورزی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
پایداری و کار آفرینی فناورانه سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طراحی نشریات فنی و ترویجی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول برنامه ریزی ترویجی سعید کریمی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد سنجی سری های زمانی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد کشاورزی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی مصطفی بنی اسدی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403