اساتید دانشکده

« بازگشت

عملیات آفات مهم گیاهان زراعی

نام درس عملیات آفات مهم گیاهان زراعی
کد درس 2220220
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز