اساتید دانشکده

« بازگشت

اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی)

نام درس اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی)
کد درس 2222443
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز