اساتید دانشکده

« بازگشت

پردازش تصویر

نام درس پردازش تصویر
کد درس 2222428
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز