اساتید دانشکده

« بازگشت

مکاترونیک(طراحی و ساخت)

نام درس مکاترونیک(طراحی و ساخت)
کد درس 2222267
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز