اساتید دانشکده

« بازگشت

مبانی کشاورزی دقیق

نام درس مبانی کشاورزی دقیق
کد درس 2222182
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز