اساتید دانشکده

« بازگشت

محاسبات عددی

نام درس محاسبات عددی
کد درس 2222127
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز