اساتید دانشکده

« بازگشت

کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک

نام درس کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک
کد درس 2218306
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز