جلسه دفاع دکتری آقای محمد رضی نتاج به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان و مشاوره آقای دکتر سعید نصراله نژاد

16 Sep 2017
کد خبر : 6403356
تعداد بازدید : 10

جلسه دفاع دکتری آقای محمد رضی نتاج به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان و مشاوره آقای دکتر سعید نصراله نژاد

جلسه دفاع دکتری آقای  محمد رضی نتاج  به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان و مشاوره آقای دکتر سعید نصراله نژاد تحت عنوان شناسایی باکتری های بذر، ریزوسفر، اپی فیت و اندوفیت پنبه  در شمال کشور و کاربرد برخی از آنها در القای مقاومت و بازداری از بیماری باکتریایی لکه زاویه ایی در روز سه شنبه مورخ96/07/11 ساعت 11 در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد