جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکتر جواد حمزه ایی

17 Sep 2017
کد خبر : 6403260
تعداد بازدید : 21

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکتر جواد حمزه ایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای جواد صدیقی کامل به راهنمایی آقای دکترجواد حمزه ایی تحت عنوانواکنش سیب زمینی Solanum tuberosum  به کاربرد نیتروژن در تک کشتی و کشت مخلوط با لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. درروز چهارشنبه  مورخ 96/06/29ساعت 8:30  در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد