دفترچه تلفن

نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
  آبدارخانه ساختمان اساتید 3 دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3513 31403513    
احمد مرادی مقامی مسئول دفتر ریاست دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3502 31403502    
ابراهیم احمدی رئیس دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3503 31403503    
حمیدرضا آزمایشی امور عمومی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3505 31403505    
محسن گوگردی مدیر خدمات دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3506 31403506    
مرضیه ترکمان دهنوی آبدارچی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3507 31403507    
پروانه منتظری کارشناس دبیرخانه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3509 31403509    
  آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   3532 31403532    
مجید رسولی مدیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   3552 31403552    
محدثه بیات کارشناس فرهنگی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3519 31403519    
مجتبی جابری معز مدیر مزرعه دستجرد دانشکده کشاورزی   3520 31403520    
محمدعلی ابوطالبیان مدیر گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   3530 31403530    
علیرضا شاه بداغلو کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   3531 31403531    
فرزانه احمدی ملک کارشناس گروه ترویج کشاورزی دانشکده کشاورزی   3541 31403541    
مهرداد پویا مدیر گروه ترویج کشاورزی دانشکده کشاورزی   3543 31403543    
فرزانه احمدی ملک کارشناس کارگاه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی   3544 31403544    
فرزانه احمدی ملک کارشناس کارگاه مطالعات اجتماعی دانشکده کشاورزی   3546 31403546    
علی اکبر مرادی کارشناس کارگاه ماشین آلات دانشکده کشاورزی   3550 31403550    
نظامعلی شکری کارشناس کارگاه ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی   3556 31403556    
  استراحت انتظامات دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3518 31403518    
  بوفه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3508 31403508    
  تکثیرات دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3512 31403512    
  دبیرخانه دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3510 31403510    
  دفتر انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3516 31403516    
  دفتر بسیج دانشجوئی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3517 31403517    
  دفتر شورای صنفی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3515 31403515    
  دفتر گروه ترویج کشاورزی دانشکده کشاورزی   3542 31403542    
  دفتر گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   3553 31403553    
  سرور دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3511 31403511    
  کارگاه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی   3547 31403547    
  ورود خروج کارکنان دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3521 31403521    
  کارگاه ماشین آلات دانشکده کشاورزی   3551 31403551    
علیرضا شاه بداغلو کارشناس آزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی   3558 31403558    
جعفر امیری پریان سرپرست آزمایشگاه ابزار دقیق دانشکده کشاورزی   3562 31403562    
پریسا استاداحمدی کارشناس آزمایشگاه ابزار دقیق دانشکده کشاورزی   3564 31403564    
  آزمایشگاه ابزار دقیق دانشکده کشاورزی   3563 31403563    
  آزمایشگاه انرژی دانشکده کشاورزی   3565 31403565    
  کارگاه ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی   3557 31403557    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه انرژی زیستی دانشکده کشاورزی   3560 31403560    
ابراهیم احمدی سرپرست آزمایشگاه مکانیک و رئولوژی دانشکده کشاورزی   3568 31403568    
پریسا استاداحمدی کارشناس آزمایشگاه مکانیک و رئولوژی دانشکده کشاورزی   3570 31403570    
احمد ارشادی مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   3580 31403580    
زینب حیدریان کارشناس گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   3582 31403582    
علیرضا شاه بداغلو کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی   3584 31403584    
حامد نوذری معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3602 31403602    
مجتبی مهری مدیر سیستم دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3604 31403604    
مسعود منوچهری مدیر آموزش دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3605 31403605    
معصومه خدائی کارشناس آموزش گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   3606 31403606    
محمدرضا پناهی کارشناس آموزش گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3608 31403608    
محمدرضا پناهی کارشناس آموزش گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   3609 31403609    
مرضیه بیگلری کارشناس آموزش گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   3610 31403610    
مرضیه بیگلری کارشناس آموزشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   3611 31403611    
مرضیه بیگلری کارشناس آموزش گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3612 31403612    
زهرا بختیاری مجد کارشناس آموزش گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3613 31403613    
زهرا بختیاری مجد کارشناس آموزش گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   3614 31403614    
محسن گوگردی امور کلاسهای دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3615 31403615    
راحله محمودی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3616 31403616    
محدثه بیات کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3622 31403622    
سیدسعید موسوی معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3623 31403623    
جمال ثابتیانی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3624 31403624    
حسین بیات مدیر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3630 31403630    
علی اتفاقیان کارشناس گروه گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3632 31403632    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3634 31403634    
قاسم رحیمی سرپرست آزمایشگاه شیمی و آلودگی خاک دانشکده کشاورزی   3638 31403638    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه فیزیک خاک دانشکده کشاورزی   3640 31403640    
محسن جلالی سرپرست آزمایشگاه حاصلخیزی خاک دانشکده کشاورزی   3642 31403642    
  آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی   3585 31403585    
  آزمایشگاه پس از برداشت دانشکده کشاورزی   3559 31403559    
  آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3633 31403633    
  آزمایشگاه شیمی و آلودگی خاک دانشکده کشاورزی   3637 31403637    
  آزمایشگاه فیزیک خاک دانشکده کشاورزی   3639 31403639    
  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی   3583 31403583    
  آزمایشگاه مکانیک و رئولوژی دانشکده کشاورزی   3569 31403569    
  دفتر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   3631 31403631    
  دفتر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   3581 31403581    
  دفتر معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3601 31403601    
  دفتر معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3621 31403621    
  کارشناس آموزش گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   3607 31403607    
هادی درزی رامندی کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3671 31403671    
محمدعلی ابوطالبیان مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3673 31403673    
هادی درزی رامندی کارشناس آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دانشکده کشاورزی   3680 31403680    
بهزاد مهرشاد کارشناس آزمایشگاه بیولوژی علف های هرز دانشکده کشاورزی   3686 31403686    
رویا اردلانی کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3702 31403702    
مجید حیدری سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی   3744 31403744    
علی اکبر سبزی پرور سرپرست آزمایشگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی   3746 31403746    
حمید زارع ابیانه سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی آبیاری دانشکده کشاورزی   3748 31403748    
موسی اکبری پارسا کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی آب دانشکده کشاورزی   3752 31403752    
مجید حیدری سرپرست آزمایشگاه آبیاری دانشکده کشاورزی   3754 31403754    
امید بهمنی سرپرست آزمایشگاه زهکشی دانشکده کشاورزی   3758 31403758    
محمدرضا محمودآبادی کارشناس آزمایشگاه کنه شناسی دانشکده کشاورزی   3770 31403770    
غلام خداکرمیان سرپرست آزمایشگاه بیماری زای گیاهی دانشکده کشاورزی   3774 31403774    
حسین مددی سرپرست آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی   3780 31403780    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی   3782 31403782    
علیرضا شاه بداغلو کارشناس آزمایشگاه فراوری فیتوشیمی دانشکده کشاورزی   3784 31403784    
محمدرضا محمودآبادی کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات دانشکده کشاورزی   3786 31403786    
دوستمراد ظفری سرپرست آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده کشاورزی   3788 31403788    
امیرحسین اقبالیان سرپرست آزمایشگاه کنه شناسی دانشکده کشاورزی   3790 31403790    
  آزمایشگاه بیماری شناسی گیاه دانشکده کشاورزی   3773 31403773    
  آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3649 31403649    
  آزمایشگاه تحقیقاتی آب دانشکده کشاورزی   3751 31403751    
  آزمایشگاه تحقیقاتی آبیاری دانشکده کشاورزی   3749 31403749    
  آزمایشگاه حاصلخیزی خاک دانشکده کشاورزی   3643 31403643    
  آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی   3781 31403781    
  آزمایشگاه زهکشی دانشکده کشاورزی   3757 31403757    
  آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دانشکده کشاورزی   3681 31403681    
  آزمایشگاه سلولی و مولکولی دانشکده کشاورزی   3679 31403679    
  آزمایشگاه فرآوری فیتوشیمی دانشکده کشاورزی   3783 31403783    
  آزمایشگاه فیزیولوژی حشرات دانشکده کشاورزی   3785 31403785    
  آزمایشگاه فیزیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3653 31403653    
  آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده کشاورزی   3787 31403787    
  آزمایشگاه کنه شناسی دانشکده کشاورزی   3789 31403789    
  آزمایشگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی   3745 31403745    
  دفتر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3672 31403672    
  دفتر گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3722 31403722    
  دفتر معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3701 31403701    
  کارشناس آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3654 31403654    
  کارشناس آزمایشگاه حاصلخیزی خاک دانشکده کشاورزی   3644 31403644    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه جذب اتمی دانشکده کشاورزی   3646 31403646    
محسن شکل آبادی سرپرست آزمایشگاه پدبیولوژی دانشکده کشاورزی   3648 31403648    
صفورا ناهیدان لنبانی سرپرست آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3650 31403650    
علی اکبر صفری سنجانی سرپرست آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3652 31403652    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3656 31403656    
بهزاد مهرشاد کارشناس آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی   3674 31403674    
علی سپهری سرپرست آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی   3676 31403676    
هادی درزی رامندی کارشناس آزمایشگاه سلولی ومولکولی دانشکده کشاورزی   3678 31403678    
بهزاد مهرشاد کارشناس آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3682 31403682    
الهه فیاض سرپرست آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3684 31403684    
بهزاد مهرشاد کارشناس آزمایشگاه گیاهان زراعی و دارویی دانشکده کشاورزی   3688 31403688    
سیدسعید موسوی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3703 31403703    
پریسا استاداحمدی کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی   3705 31403705    
فاطمه شیرزاده کتابدار دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3706 31403706    
صدیقه باقرزاده غولی کندی مسئول سایت کامپیوتر دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3709 31403709    
عباس فرح آور مدیر گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3720 31403720    
رضا صدیقی وثاق کارشناس گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3721 31403721    
رضا صدیقی وثاق کارشناس آزمایشگاه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3724 31403724    
رضا صدیقی وثاق کارشناس آزمایشگاه ژنتیک دام دانشکده کشاورزی   3726 31403726    
رضا صدیقی وثاق کارشناس آزمایشگاه تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی   3728 31403728    
امید بهمنی مدیر گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   3740 31403740    
موسی اکبری پارسا کارشناس آموزشی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   3742 31403742    
پریسا استاداحمدی کارشناس آزمایشگاه آبیاری دانشکده کشاورزی   3756 31403756    
گلایه یوسفی کارشناس آزمایشگاه بیماری شناسی گیاه دانشکده کشاورزی   3772 31403772    
رضا صدیقی وثاق کارشناس آزمایشگاه نماتد شناسی دانشکده کشاورزی   3792 31403792    
  آزمایشگاه بیولوژی خاک دانشکده کشاورزی   3651 31403651    
  آزمایشگاه بیولوژی علف های هرز دانشکده کشاورزی   3685 31403685    
  آزمایشگاه پدبیولوژی دانشکده کشاورزی   3647 31403647    
  آزمایشگاه تغذیه طیور دانشکده کشاورزی   3729 31403729    
  آزمایشگاه جذب اتمی دانشکده کشاورزی   3645 31403645    
  آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   3683 31403683    
  آزمایشگاه ژنتیک دام دانشکده کشاورزی   3725 31403725    
  آزمایشگاه علوم دامی دانشکده کشاورزی   3723 31403723    
  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی   3677 31403677    
  آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی   3675 31403675    
  آزمایشگاه کنه شناسی دانشکده کشاورزی   3771 31403771    
  آزمایشگاه گیاهان زراعی و دارویی دانشکده کشاورزی   3687 31403687    
  آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی   3704 31403704    
  آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3743 31403743    
لیلا کاشی نهنجی سرپرست آزمایشگاه نماتدشناسی دانشکده کشاورزی   3794 31403794    
جلال سلطانی سرپرست آزمایشگاه ویروس- باکتری شناسی دانشکده کشاورزی   3796 31403796    
علی اتفاقیان کارشناس گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   3798 31403798    
حسین مددی مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   3799 31403799    
علی دلجو عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   6422 31406422    
سنبل ناظری عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   6424 31406424    
موسی اعظمی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6430 31406430    
حمید بلالی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6431 31406431    
مهرداد پویا عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6432 31406432    
حشمت اله سعدی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6434 31406434    
احمد یعقوبی فرانی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6439 31406439    
علی اکبر صفری سنجانی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6450 31406450    
سعید فراست عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6451 31406451    
زهرا کلاه چی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6452 31406452    
صفورا ناهیدان لنبانی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6453 31406453    
گودرز احمدوند عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6461 31406461    
جواد حمزه ئی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6462 31406462    
علی سپهری عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6463 31406463    
محمدرضا عبداللهی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6464 31406464    
اکبر علی وردی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6465 31406465    
احمد ارشادی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6472 31406472    
فرشاد دشتی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6473 31406473    
حسن ساری خانی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6474 31406474    
محمد سیاری عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6475 31406475    
علی عزیزی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6476 31406476    
حسن علی عربی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6486 31406486    
داریوش علیپور عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6487 31406487    
مصطفی ملکی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6490 31406490    
آرزو پاکدل عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6496 31406496    
محمد خانجانی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6497 31406497    
غلام خداکرمیان عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6498 31406498    
جلال سلطانی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6499 31406499    
دوستمراد ظفری عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6500 31406500    
بابک ظهیری عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6501 31406501    
لیلا کاشی نهنجی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6502 31406502    
حسین مددی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6504 31406504    
فرشاد مسعودیان عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6505 31406505    
مریم ملک محمدی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6506 31406506    
سهیلا میرزائی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6507 31406507    
  آزمایشگاه ویروس-باکتری شناسی دانشکده کشاورزی   3795 31403795    
  دفتر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   3797 31403797    
هدایت باقری عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی   6421 31406421    
سعید کریمی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6435 31406435    
یاسر محمدی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6436 31406436    
رضا موحدی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6437 31406437    
کریم نادری مهدیی عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی   6438 31406438    
حسین بیات عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6445 31406445    
محسن جلالی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6446 31406446    
قاسم رحیمی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6447 31406447    
محسن شکل آبادی عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6448 31406448    
آزاده صفادوست عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6449 31406449    
محسن نائل عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی   6454 31406454    
محمدعلی ابوطالبیان عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6460 31406460    
الهه فیاض عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6466 31406466    
سیدسعید موسوی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6467 31406467    
محمود اثنی عشری عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6471 31406471    
داود عسگری عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6477 31406477    
فهیمه قائمی زاده عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی   6479 31406479    
احمد احمدی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6481 31406481    
حسین جهانیان نجف آبادی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6482 31406482    
خلیل زابلی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6483 31406483    
پویا زمانی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6484 31406484    
علی اصغر ساکی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6485 31406485    
فرهاد غفوری کسبی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6488 31406488    
عباس فرح آور عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6489 31406489    
سارا میرزائی گودرزی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6491 31406491    
امیرحسین اقبالیان عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی   6495 31406495    
سعید گوهری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6518 31406518    
صفر معروفی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6519 31406519    
حامد نوذری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6520 31406520    
وحید ورشاویان عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6521 31406521    
جعفر امیری پریان عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6526 31406526    
رضا امیری چایجان عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6527 31406527    
حسین باقرپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6528 31406528    
مجتبی جابری معز عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6529 31406529    
حسین حاجی آقاعلی زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6530 31406530    
مجید رسولی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6531 31406531    
به داد شدیدی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6532 31406532    
حسنی محمدی منور عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6533 31406533    
  آزمایشگاه آبیاری دانشکده کشاورزی   3755 31403755    
امید بهمنی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6511 31406511    
مجید حیدری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6512 31406512    
مهرانه خدامرادپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6513 31406513    
حمید زارع ابیانه عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6514 31406514    
علی اکبر سبزی پرور عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6515 31406515    
کاظم شاه وردی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6516 31406516    
عبداله طاهری تیزرو عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی   6517 31406517    
ابراهیم احمدی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   6525 31406525    
  آزمایشگاه بیماری زای گیاهی دانشکده کشاورزی   3775 31403775    
  آزمایشگاه نماتدشناسی دانشکده کشاورزی   3793 31403793    
ابراهیم زارعی کارشناس گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی   3554 31403554    
  دفتر ریاست دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   7070 31407070    
محمدحسن وفائی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی   6468 31406468    
مصطفی ملکی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی   6490 31406490    
  آبدارخانه ساختمان اساتید 4 دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی   3514 31403514    
  آزمایشگاه انرژی زیستی دانشکده کشاورزی   3561 31403561    
  کارگاه مطالعات اجتماعی دانشکده کشاورزی   3548 31403548