معاون آموزشی

   دکتر ابراهیم احمدی
   تحصیلات:  دکتری تخصصی/مهندسی پس از برداشت
   مرتبه علمی:  دانشیار
   تلفن:  34427090-081
   تلفن داخلی:  224
   آدرس:  دانشگاه بو علی سینا-دانشکده کشاورزی جدید-دفتر معاونت اموزشی