جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فارسی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

17 Sep 2017
کد خبر : 6403292
تعداد بازدید : 7

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فارسی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  فرزانه فارسی به راهنمایی آقای  دکتر حامد نوذری تحت عنوان تاثیر روشهای حذف روند بر دقت مدل¬های استوکاستیکی  روز دوشنبه   مورخ 96/06/27   ساعت 14  در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد