دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها

نام درس ارزیابی و کاربرد زیست سوخت ها
کد درس 2222558
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز