دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

دروس ارائه شده

« بازگشت

اکسرژی

نام درس اکسرژی
کد درس 2222556
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز