دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی

نام درس ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی
کد درس 2224380
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز