اساتید دانشکده

خلیل زابلی

خلیل زابلی

خلیل زابلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر مکمل روی بر عملکرد بره های نر مهربان و تعیین نیاز به آن با استفاده از مدل های تابعیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حمیدرضا تقیان اثر منابع مختلف روی بر عملکرد، خصوصیات منی و برخی فراسنجه های متابولیکی در بزهای نر بومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
ابوالفضل صالحی تعیین ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی و پوست پسته فرآوری شده با قارچ پلوروتوس ساجور کاجو با استفاده از روش های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
بهنام فروزانی تهیه نقشه عملکرد کیفی محصول گندم با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سارا کلوندی تعیین ارزش غذایی سیلاژ کمپوست قارچ و مقایسه آن با سیلاژ ذرت به روشin vivo و in vitro کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
سعید مرادی بررسی دقت برخی مدل ها در برازش داده های تولید گاز در خوراک های مختلف دام کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
محمد جواد ملک علایی بررسی ارزش غذایی برخی از گیاهان مرتعی و داروئی مورد تعلیف دام ها به روش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1397/07/08
مجید یوسفی بررسی تاثیر استفاده از پسمانده پایه قارچ دکمه ای در تغذیه بره های نر مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش گاوشیری 2221010 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی 2214232 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رفتار شناسی و تنش در حیوانات مزرعه ای 2221262 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شناخت و فرآوری مواد خوراکی 2221251 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی ساختمانها و تاسیسات دامداری 2221061 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول تغذیه دام 2214040 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
خوراک و خوراک دادن 2221037 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
رفتار شناسی حیوانات اهلی 2221047 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی ساختمانها و تاسیسات دامداری 2221061 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/15 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1