اساتید دانشکده

عبدالله طاهری تیزرو

عبدالله طاهری تیزرو

عبدالله طاهری تیزرو   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کاربرد روش های سنجش ازدور، ژئوالکتریک و GIS در ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی دشت اسدآباد، استان همدان کارشناسی ارشد 1396/08/29
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه خانه همدان در مصارف کشاورزی و صنعت منطقه کارشناسی ارشد 1393/11/25
پیش بینی زمکانی و مکانی سطح آّب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین آمار کارشناسی ارشد 1393/08/03
پورشاد اعتزازی بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
زهره افسرده بررسی اثر فاضلاب شهرستان دهلران بر روی کیفیت آب زیر زمینی منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
حدیث پاکدل برآورد رواناب حوضه پلرود با تلفیق مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و خروجی مدل GLDAS، استان گیلان کارشناسی ارشد 1394/07/05
سمیرا ترابی بررسی روند تغییرات مکانی پارامترهای کمی و کیفی آب زیر زمینی دشت نهاوند، استان همدان کارشناسی ارشد 1396/11/25
احسان خاکپور نژاد اثر تغییر اقلیم بر کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی دشت همدان- بهار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
امیرحسین دوات گری بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت چهاردولی با استفاده از تکنیک زمین آمار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
بهزاد سرهادی تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در دشت بهار، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
مهدی طالبی افخم پیشبینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سریزمانی- زمین آمار در آبخوان دشت نهاوند- استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سینا فاضلی مدلسازی منابع آب زیرزمینی برای مدیریت موثر با استفاده از مدل WEAP در دشت کنگاور کارشناسی ارشد 1393/11/28
فاطمه فرجی تعیین منشاومیزان غلظت نیترات در آب های سطحی (بالادست سد اکباتان) استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مریم قشقایی مطالعه وضعیت تغذیه گرایی مخزن با استفاده از تصاویر سنجش از دور دکتری دانلود 1395/11/17
امیرعباس کردیان همدانی مطالعه پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی و روند تغییرات آن در دشت اسدآباد استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
شرمین میره کی ارزیابی پارامترهای کیفی و مدلسازی کمی با استفاده از مدل GMS در دشت دهگلان – استان کردستان کارشناسی ارشد 1396/11/17
محمدجواد مشهدیان رابطه ی تغییر اقلیم و تغذیه ی آب زیر زمینی در دشت تویسرکان، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی 2224067 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی 2224067 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی محیط زیست 2224077 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مسائل خاص در آبهای زیرزمینی 2224374 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هیدروژئومورفولوژی 2224368 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آبهای زیرزمینی تکمیلی 2224349 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آلودگی آب های زیرزمینی 2224371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2224143 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زمین شناسی 2218419 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کیفیت آب(آبیاری و زهکشی) 2224100 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت کیفیت منابع آب 2224392 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1