اساتید دانشکده

علی اکبر سبزی پرور

علی اکبر سبزی پرور

علی اکبر سبزی پرور   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه دقت و اعتبار روابط همبستگی (هم زمان و تاخیری) پیش بینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی در چند نمونه اقلیمی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
تغییر پذیری رژیم بارش در ایران دکتری دانلود 1391/06/04
بررسی تاثیر مدیریت آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت به منظور افزایش کارایی مصرف آب کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
سجاد ابراهیم زاده مطالعه تغییرات جغرافیایی پهنه های مستعد کشت گندم دیم تحت شرایط اقلیم آینده دکتری دانلود 1397/11/24
کیمیا امیرمرادی تحلیل تغییرات ماهانه و فصلی جریان رودخانه های شمال غرب کشوربا استفاده از روش تجزیه مولفه اصلی(PCA) و موچک(WLA) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/22
حسین جوادی اثرات منحنی مشخصه آب خاک بر شبیه سازی انتقال عمودی نیترات در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D کارشناسی ارشد 1393/07/15
بهناز ختار اعتبار سنجی مدل های تجربی و نیمه تجربی برآورد تابش خالص در شرایط اقلیمی سرد و نیمه خشک همدان با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
رضوان خسروی بررسی شاخص تنش آبی گیاه جهت برنامه ریزی آبیاری گیاه چغندرقند کارشناسی ارشد 1393/07/14
صبا سقائی مطالعه همبستگی تغییرات ماهانه تبخیر و تعرق مرجع با پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی در حوضه کرخه با استفاده از تکنیکGIS کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
شهاب سوسنی عین القاصی تاثیر ویژگیهای فیزیکی سطح زمین بر شدت تابش خالص دریافتی آن (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
محمدرضا عیدی نوروزی پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پهنه های جغرافیایی کشت کلزا در استان های همدان، کرمانشاه و کردستان با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زیبا فیروزمند تاثیر پدیده النینو و لانینا در جابجایی تاریخ رخداد اولین سرمازدگی پاییزه و اخرین یخبندان بهاره..... کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/10
علی کریمی ارزیابی تجربی روابط رگرسیونی بین تابش فعال فتوسنتز (PAR) تابش کل خورشید (TSR) و تابش فرابنفش (UV) لحظه ای در اقلیم سرد نیمه خشک همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
فروغ گلکار واسنجی ضریب تبخیرتعرق پریستلی-تیلور (آلفا) در پهنه استان فارس با استفاده از برآوردهای ماهواره ای تابش خالص خورشیدی دکتری دانلود 1396/04/14
الهام مرادی ارزیابی اماری زمانی-مکانی رخداد اولین سرمازدگی پاییزه و اخرین سرمازدگی بهاره در برخی ایستگاه های منتخب هواشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/09
گلسا مسعودی ارزیابیت أثیر احتمالی ریز گردهای جوی چند سال اخیر بر کیفیت آب های سطحی در برخی استان های غربی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
آرزو مولایی واکاوی حساسیت مدل های تابش مبنای تبخیر و تعرق مرجع به تغییرات تابش خالص سطحی تحت شرایط اقلیمی متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
میثم مومنی ازندریانی مطالعه میزان همبستگی آماری فراسنج های هواشناسی (دما و بارش) با نوسانات سطح آب زیرزمینی در چند ایستگاه هیدرومتری منتخب استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
رضا نوروزولاشدی ارزیابی اثر گرمایش جهانی بر نیاز سرمایی زمستانه گیاهان خزان دار در گستره ایران دکتری دانلود 1394/11/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییراقلیم هواشناسی 2224330 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هیدرومتئورولوژی(هواشناسی کشاورزی) 2224230 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 04 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقلیم جهانی(هواشناسی کشاورزی) 2224239 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (هواشناسی کشاورزی) 2224241 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
هواشناسی سینوپتیکی1(هواشناسی کشاورزی) 2224209 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
هواشناسی فیزیکی 2224309 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1