اساتید دانشکده

حسن ساری خانی

حسن ساری خانی

حسن ساری خانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه آندروژنز از طریق کشت بساک در گیاه کاملینا(Camelina SativaL.) کارشناسی ارشد 1398/04/19
تولیدبذر مصنوعی در ارقام هیبرید گیاه گل جعفری (Tagetes erecta L.) و بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان باززایی شده با استفاده از نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/09/26
تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های نعناع (Mentha spp. L.) با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/11/26
اثر سطوح تنش آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه توت فرنگی گلخانه ای در بسترهای کشت متفاوت، و تعیین ضرایب تبخیر و تعرق کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
اثر نوردهی پایان روز روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی، رشدی و فیتوشیمیایی مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica Jamzad) کارشناسی ارشد 1398/02/31
اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
زاهدی سید مرتضی اثر نور قرمز دور بر گل انگیزی و گلدهی گیاه توت فرنگی دکتری 1395/04/26
مصطفی یارمحمدی اثر تغذیه با برخی منابع آهن بر ویژگیهای رشدی سه رقم انگور کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مرضیه اسد بررسی اثر نانولوله های کربنی بر تکوین و رویان زایی بدنی در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
فهیمه اقاکریم تاثیر نوردهی پایان روز روی برخی از ویژگی های رشدی و فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L) کارشناسی ارشد 1395/10/29
پرنیا پاکان اثر نور تکمیلی بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروسا کارشناسی ارشد 1397/11/17
سمیه جعفری تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد بر سفتی دانه و ویژگی های کیفی انار رقم یوسف خانی کارشناسی ارشد 1392/11/21
سمیه جعفری تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد بر سفتی دانه و وِیژگی های کیفی انار رقم یوسف خانی کارشناسی ارشد 1392/11/21
زینب چقازردی بررسی اثرات کلرید کلسیم و پوتریسین روی عمر انباری انگور رقم صاحبی کارشناسی ارشد 1393/10/24
زینب حیدریان تاثیر گلایسین بتائین و ملاتونین بر مقاومت به خشکی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1396/11/21
شهیده رباطی اثر کیفیت نور بر رشد و تولید برخی متابولیت های ثانویه در مرزه خوزستانی در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 1394/11/27
زهرا رحیمی تاثیر بستر های حاوی ورمی کمپوست بر جذب عناصر غذایی، شاخص های رشد و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا کارشناسی ارشد 1393/07/15
مرضیه رحیمی ریزی تاثیر نور UV-Aبر تولید برخی ترکیبات فنلی وضد اکسایشی گیاه رزماری کارشناسی ارشد 1393/06/22
شکوفه رحیمی وقار کاربرد بیوراکتور TIS و بهینه سازی برخی از فاکتور های درون شیشه ای در ریز ازدیادی استویا کارشناسی ارشد 1396/12/09
راضیه رستمی تحمل چهارپایه هسته دار به کمبود آهن و کلروز ناشی از بی کربنات کارشناسی ارشد 1392/06/30
شیرین رشیدی مطالعه آندروژنزدرارقام مختلف نخود(Cicer arientinum)ازطریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/17
فیروز رشنوادی طراحی و ساخت سامانه بلادرنگ ماشین بینایی به منظور تشخیص آفلاتوکسین پسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
مریم زایری بهروز بررسی تغذیه با برخی منابع آهن بر بعضی ویژگی های رشدی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1394/07/28
امیرعلی شایان بررسی ریزازدیادی پایه P-HL C گیلاس کارشناسی ارشد 1393/11/26
فاطمه شیرازی ارزیابی واکنش دو رقم انگور (.Vitis vinifera L) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 1393/07/09
سوسن شریفی اثر محلول پاشی کلرید کلسیم و نفتالین استیک اسید در شرایط سایه بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم پاروس(Fragaria ananassa cv. Paros کارشناسی ارشد 1396/11/17
بهاره شعفی مطالعه عوامل موثر در تولید و نگهداری بذر مصنوعی در گیاه استویا کارشناسی ارشد 1395/11/05
فرزانه شکاری شیشوان بررسی برخی ویژگی های مکانیکی و شیمیایی آلو ارقام سانتاروزا و قطره طلا طی مراحل رسیدن کارشناسی ارشد 1392/12/17
اعظم صدیقی هفشجانی تاثیر کاهش دما، منابع غذایی و هورمونی بر تکوین اندام های زایشی انجور در شرایط درون شیشه ای دکتری 1392/12/21
ژیلا عباس زاده اثر نوردهی پایان روز روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی، رشدی و فیتوشیمیایی مرزه خوزستانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
حکیمه عربلو اثر پرتوتابی کوتاه مدت فرابنفش B و C روی برخی ویژگی های رشدی و ترکیبات فنلی دو واریته از اطلسی کارشناسی ارشد 1397/11/17
بهنام علایی بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی برخی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی و خشک شدن حبه انار در شرایط خلاء کارشناسی ارشد 1392/12/19
بهنام علایی بررسی تاثیر مغناطیسی روی برخی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی و خشک شدن حبه انار در شرایط خلاء کارشناسی ارشد 1392/12/19
رحمت اله غلامی اثرکم آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و عملکرد شش رقم تجاری زیتون دکتری 1395/01/31
نوشین فلاحی بررسی القا پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
نوشین فلاحی بررسی القا پلی پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
سینا کردزاده تاثیر ایندول بوتیریک اسید، پوترسین و پراکسید هیدروژن بر ریشه زایی دو رگ هلو بادام پایه GF677 کارشناسی ارشد 1393/04/31
لقمان کریمی تاثیر تغذیه با منابع آهن و اسیدیته محلول غذایی بر برخی وی‍گیهای رشدی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهتاب کریمی بررسی کیفیت نور بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در قارچ Botrytis cinerea کارشناسی ارشد 1395/07/11
مهدیه کریمی بررسی اثرات ازن بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم توت فرنگی دکتری 1396/11/05
مهدیه کریمی ریز ازدیادی پایه GN15 (دو رگ هلو × بادام) کارشناسی ارشد 1392/06/30
مونا محسن پوراسی تأثیرنوردهی تکمیلی بانورآبی وفرابنفش A روی برخی ویژگی های اگروفیزیولوژیکی وفیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) کارشناسی ارشد 1395/10/29
اکرم میرزامحمدی بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم گاویتا کارشناسی ارشد 1395/07/12
سیده معصومه مصطفوی مطالعه آندوژنز در گیاه کبر(Capparis spinose L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1396/12/06
مهدی میهنی بررسی روند تغییرات برخی ترکیبات فنولی در انگور رقم شاهانی کارشناسی ارشد 1396/12/10
سیده مریم موسوی فتاح بررسی تاثیر کیفیت نور و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی پایه گلابی OHF333 کارشناسی ارشد 1392/12/07
سامره نجفی اثر رشد توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کست روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis savtivus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
سامره نجفی اثر کشت توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کشت روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
زهرا ندیم بررسی تاثیر پوشش سلولزی روی برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی توت فرنگی کارشناسی ارشد 1392/11/27
مریم نوروزی تاثیر نوردهی پایان روز روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و گلدهی توت فرنگی رقم کویین الیزا کارشناسی ارشد 1393/07/07
حامد همایونفر طراحی، ساخت و بهینه سازی خشک کن انجمادی برای برگ اسطوخودوس و مقایسه آن با خشک کنهای خلائی-مادون قرمز، پیوسته نیمه صنعتی چندمرحله ای و خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
ادریس واثقی شجاع بهینه سازی تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های تاتوره با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد 1397/11/01
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی رشد و عملکرد 2223198 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه ای 2223195 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت گلخانه 2223139 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی درختان میوه 2223191 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در فیزیولوژی درختان میوه 2223208 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت گلخانه و اتوماسیون 2223196 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میوه های ریز 2223031 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
میوه های ریز 2223031 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 2223141 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 2223141 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی رشد و عملکرد 2223198 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی گیاهان در شرایط گلخانه ای 2223195 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت گلخانه 2223139 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2223176 3 03 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2223176 3 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2223176 3 02 نیمه اول ترم دو شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1