اساتید دانشکده

آزاده صفادوست

آزاده صفادوست

آزاده صفادوست   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا الماسی پیامد بافت و ساختمان خاک و کشت گیاه بر گیاه بهسازی خاک های آبیاری شده با آب آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
افروز تقی زاده قصاب اثر کیفیت آب آبیاری بر تردی و رطوبت مناسب خاک برای خاک ورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
شبنم خالقی مطالعه نسبی آلودگی خاک های کنار جاده ای، ریل راه آهن و کارخانه به فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
بهزاد دشت پیما اثر همزمان شوری و قلیائیت آب بر دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در دو خاک با بافت مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
طیبه سپهرنوش لقا پیامد روش های مختلف اصلاح یک خاک سدیمی بر برخی شناسه های کیفیت خاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
سیرا سلیمان اختیاری اثر زئولیت و مواد آلی بر آبشویی نیترات در شرایط ساختمان و رطوبت متفاوت خاک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
ساناز غنی زاده بررسی اثرات بافت خاک، شیب و بهره وری از زمین در آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
الناز کامل اثر آب گریزی ناشی از آلودگی نفتی بر دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در دو خاک با بافت متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
فاطمه محمدی اثرات کاربرد کود مرغی بر سینتیک جزٔبندی شیمیایی فسفر و حرکت پوره سن 2 نماتد مولد غده (Meloidogyne sp.) در خاک کارشناسی ارشد 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خاکشناسی عمومی 2211018 3 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
خاکشناسی عمومی 2211018 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
خاکشناسی عمومی 2211018 3 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق 2218409 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک خاک کشاورزی 2218315 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
خاکشناسی عمومی 2211018 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خاکشناسی عمومی 2211018 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خاکشناسی عمومی 2211018 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک 2218379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک خاک 2218019 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک خاک 2218019 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته 2218388 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روشها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک 2218379 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فیزیک خاک 2218019 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1