اساتید دانشکده

امید بهمنی

امید بهمنی

امید بهمنی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین یادگاری تاثیر تنش شوری بر برنامه ریزی آبیاری در گیاه گندم کارشناسی ارشد 1396/11/23
مهسا اسدبگی بررسی تاثیر سوپر جاذب کوکوپیت بر مدیریت شوری و عملکرد گیاه گندم کارشناسی ارشد 1395/11/09
سمیرا افشین نیک بررسی حرکت و تجمع نمک در محدوده ریشه گیاه گندم تحت تنش شوریو خشکی کارشناسی ارشد 1396/06/28
سحر اقبالیان برآورد عملکرد محصول نیشکر تحت رژیم های کم آبیاری با استفاده از مدل AquaCrop کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
منصور اکبری کاربرد بهینه سازی چند هدفه فرا ابتکاری در مدل سازی آبیاری سطحی کارشناسی ارشد 1395/11/02
منصوره بایرام تاثیرنوع خاک و میزان تراکم آن بر خصوصیات هیدرولیکی و نگهداشت آب در خاک کارشناسی ارشد 1393/07/06
آرزو پاکدامن جو تخمین نفوذ و ضرایب نگهداشت آب در خاک با استفاده از برنامه R کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مجتبی پرتووش تخمین شست و شوی نیترات از ناحیه ی ریشه نیشکر با استفاده از مدل APSIM-SWIM کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سحر پلنگی مدیریت پیشبینی جهت افزایش بهره وری در شبکه آبیاری و زهکشی امیر کبیر با استفاده از مدل OPDM کارشناسی ارشد 1393/04/02
رضا تاری مرادی مطلق ارزیابی معادلات مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با حداقل داده های هواشناسی کارشناسی ارشد 1397/11/14
علیرضا جام بزرگ بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی به روش ناپارامتری اسپیرمن در دشت همدان بهار کارشناسی ارشد 1397/07/10
حسین جوادی اثرات منحنی مشخصه آب خاک بر شبیه سازی انتقال عمودی نیترات در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D کارشناسی ارشد 1393/07/15
رضوان خسروی بررسی شاخص تنش آبی گیاه جهت برنامه ریزی آبیاری گیاه چغندرقند کارشناسی ارشد 1393/07/14
بهرام رمضانی تعیین روشی مناسب به منظور تخمین ضرایب توابع انتقالی و ارزیابی عملکرد آنها جهت برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی در خاک با مدل SWRC کارشناسی ارشد 1392/11/21
هما زین العابدینی بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های هوشمند (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار) کارشناسی ارشد 1397/07/08
کسری صباحی ارزیابیر دقت پیش بینی تبخیروتعرق بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان(مطالعه موردی:استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
فرزانه قائمی زاده اثر کاشت گیاه ذرت در خاک های با بافت گوناگون بر کاهش آلودگی پساب صنعتی دارای کادمیم کارشناسی ارشد 1392/03/29
محمدامین قدرتی برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به روش زهکش داخلی در مقایسه با دو روش توابع انتقالی و بعد فراکتالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
غلامعباس قلی زاده خلته اثر روش های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های هیدرولیکی آبیاری سطحی با استفاده از مدل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سمیراالسادات هدایتی ارزیابی روش های درون یابی مکانی جهت تعیین تغییرات ویژگی های کیفی آب به منظور استفاده در سیستم های آبیاری (مطالعه موردی دشت ملایر) کارشناسی ارشد 1397/07/09
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری عمومی 2211013 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آبیاری عمومی 2211013 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پدیده انتقال مواد در خاک 2224270 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار(آبیاری و زهکشی) 2224098 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار(آبیاری و زهکشی) 2224098 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارورزی 1 2214307 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی 2224076 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت آب در مزرعه 2224381 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی 2224133 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارزیابی زیست محیطی پروژه های آبیاری و زهکشی 2224380 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
پالایش آلاینده های آب و خاک 2224346 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی سامانه های آبیاری سطحی(آبیاری و زهکشی) 2224097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیک خاک پیشرفته 2224352 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1