اساتید دانشکده

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور

مهرانه خدامرادپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 02 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار در هواشناسی1(هواشناسی کشاورزی) 2224220 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سامانه های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 2224394 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پیش بینی هواشناسی کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224223 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه های آماری چند متغیره 2224314 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خرد اقلیم شناسی زیستی(بیومیکروکلیماتولوژی((هواشناسی کشاورزی) 2224227 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی هواشناسی(هواشناسی کشاورزی) 2224207 3 01 نامشخص 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی هواشناسی(هواشناسی کشاورزی) 2224123 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1