اساتید دانشکده

منصور غلامی

منصور غلامی

منصور غلامی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالله احتشام نیا بررسی تاثیر برخی ترکیبات فنل و انزیم های اکسیداتیو در استقرار ریز نمونه های گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای دکتری 1393/06/25
عطیه احقر اثر تنش کم آبی روی برخی ویژگی های مرفولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در توت فرنگی (Fragaria x ananassa) رقم سلوا کارشناسی ارشد 1392/12/13
سیدعلی اندی بیوسنتز برخی از مواد فنولی در کشت سوسپانسیون سلولی انگور (Vitis vinifera L.) تحت تاثیر نور و متیل جاسمونات دکتری 1395/07/06
میثم بختیاری بررسی ویژگی های مورفولوژیکی چند ژنوتیپ برتر گردوی شهرستان تویسرکان کارشناسی ارشد 1394/06/30
احمد پیرحیاتی تاثیر پوشش های خوراکی غنی شده با اسانس های گیاهی در افزایش عمر انباری هلو کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سلما جمالیان نصرآبادی اثر اسید آبسازیک و اسید جاسمونیک بر برخی تغییرات متابولیکی در توت فرنگی تحت تنش NaCl دکتری 1392/10/30
بهناز جهانی بدخشان اثر بنزیل آدنین و امولسیون روغن سویا بر عمر انباری انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1394/11/26
سعید جوادی خدری برهمکنش های متقابل ارقام انگور و کنه نمدی برگ مو(Acari: Eriophyidae) Colomerus vitis (Pagenstecher) با تأکید ویژه بر مقاومت گیاه میزبان دکتری دانلود 1396/10/28
سعید جوادی خدری مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی برگ مو Colomerus (Acari: Eriophydiae) (Pagenstecher) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1390/10/28
زینب چقازردی بررسی اثرات کلرید کلسیم و پوتریسین روی عمر انباری انگور رقم صاحبی کارشناسی ارشد 1393/10/24
زهرا دهقان اثر محلول پاشی برگی اسید سالیسیک بر ایجاد تحمل به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی کارشناسی ارشد 1393/09/03
هفترانی دودانگه بررسی تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی روی جذب سرب به وسیله گلایول در خاک های آلوده کارشناسی ارشد 1391/10/27
زهرا رحیمی تاثیر بستر های حاوی ورمی کمپوست بر جذب عناصر غذایی، شاخص های رشد و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا کارشناسی ارشد 1393/07/15
احسان رنجبران اثر تیمار ترکیبی متیل جازمونات و تابش پرتو فرابنفش c روی تولید برخی ترکیبات فنولی در انگور تازه خوری رقم بیدانه سفید دکتری 1397/08/15
پیمان زارع تاثیر سیلیسیم و نانوسیلیسیم روی رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی (رقم سلوا) در کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1396/07/10
سیده زهرا سیدی مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی گونه های زالزالک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
فاطمه شیرازی ارزیابی واکنش دو رقم انگور (.Vitis vinifera L) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 1393/07/09
بهاره شیربیگی اثر ازن بر انبارمانی و برخی شاخص های کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1395/11/12
زهره شیرخانی ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط کلرید کادمیوم در گیاه تاتوره (.Datura stramonium L) و درمنه خزری (Artemisia annua L.) و مطالعه تاثیر نانوذرات کیتوسان در پتانسیل گیاه پالایی دکتری دانلود 1397/07/07
نادیا شهبازی مقایسه برخی خواص فیتوشیمیایی میوه و ویژگی های دارویی پسماند در هشت رقم انار ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
هاجر صالحی ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) دکتری دانلود 1397/07/04
اعظم صدیقی هفشجانی تاثیر کاهش دما، منابع غذایی و هورمونی بر تکوین اندام های زایشی انجور در شرایط درون شیشه ای دکتری 1392/12/21
سمیه علی میرزایی تغییرات کمی و کیفی عصاره و اسانس گیاه افسنطین(Artemisia absinthium L.) در سنین متفاوت و مراحل مختلف فنولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
مریم غلامی پور تعیین میزان پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب در برخی ژنوتیپ های گردو(Juglans regia L.) در استان لرستان کارشناسی ارشد 1396/02/11
فرهاد کرمی غربال گری برخی ارقام توت فرنگی در پاسخ به دماهای پایین بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1395/11/17
مهدیه کریمی بررسی اثرات ازن بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم توت فرنگی دکتری 1396/11/05
مهدیه کریمی ریز ازدیادی پایه GN15 (دو رگ هلو × بادام) کارشناسی ارشد 1392/06/30
سیده معصومه مرتضوی ازاد اثرات دو عنصر سنگین کادمیم و سرب روی رشد و برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم کویین الیزا کارشناسی ارشد 1396/11/21
اکرم میرزامحمدی بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم گاویتا کارشناسی ارشد 1395/07/12
مهدی میهنی بررسی روند تغییرات برخی ترکیبات فنولی در انگور رقم شاهانی کارشناسی ارشد 1396/12/10
مریم نوروزی تاثیر نوردهی پایان روز روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و گلدهی توت فرنگی رقم کویین الیزا کارشناسی ارشد 1393/07/07
هومن نوروزی بررسی برخی ویژگی های فیتوشیمیایی چند گونه غالب گلسنگ در ایران کارشناسی ارشد 1397/11/29