اساتید دانشکده

مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
دینامیک 2222132 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی به کمک رایانه 2222314 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی ماشین های خاک ورزی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222157 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی فیزیک و مکانیک خاک(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222548 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مقاومت مصالح1 2222136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مقاومت مصالح2 2222137 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش اجزا محدود پیشرفته(فناوری پس از برداشت) 2222445 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مقاومت مصالح1 2222136 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مقاومت مصالح تکمیلی(طراحی و ساخت) 2222277 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
دینامیک 2222132 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شبکه های عصبی مصنوعی 2222339 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی به کمک رایانه 2222314 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی ماشین های خاک ورزی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222157 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح2 2222137 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2