اساتید دانشکده

مصطفی بنی اسدی

مصطفی بنی اسدی

مصطفی بنی اسدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزش گذاری کالاها وخدمات مرتع ریگ اسحاق آباد شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد 1398/03/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصادکشاورزی 2211016 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 2221245 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی تکمیلی1 2214337 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1