اساتید دانشکده

محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی

محمدرضا عبدالهی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه آندروژنز از طریق کشت بساک در گیاه کاملینا(Camelina SativaL.) کارشناسی ارشد 1398/04/19
تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های نعناع (Mentha spp. L.) با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/11/26
اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
تولیدبذر مصنوعی در ارقام هیبرید گیاه گل جعفری (Tagetes erecta L.) و بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان باززایی شده با استفاده از نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/09/26
مطالعه تولید کالوس و رویان هاپلوئید از طریق کشت تخمک و بساک در ارقام گیاه چغندر قند ( Beta vulgarius L ) کارشناسی ارشد 1398/06/26
لیلا احمدی ارزیابی تحمل و عملکرد برخی از اکوتیپ های یونجه (Medicago sativa) تحت شرایط تنش رطوبتی در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/14
داوود احمدی دهرشیدی ارزیابی تنوع ژنتیکی، برخی از ژنوتیپهای نخود زراعی تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی در سنندج کارشناسی ارشد 1392/12/19
رویا اسدی مطالعه تولید بذر مصنوعی درگیاه مرزه خوزستانی وبررسی پایداری ژنتیکی گیاهان حاصل از باززایی با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR کارشناسی ارشد 1397/04/06
زهرا چهاردولی اشاقی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و پیش تیمارهای دمایی برکالوس زایی و رویان زایی گامتی گیاهگاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1393/11/27
سپیده حیدری ارزیابی تنوع ژنتیکی لوبیا زراعی (Phaseoulus vulgaris) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی و ISSR تحت شرایط مختلف رطوبتی کارشناسی ارشد 1396/11/27
حسین حیدریان رویان زایی سوماتیکی و بلوغ رویان ها در دو رقم سیب زمینی با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی، پلی اتیلن گلیکول و اسید آبسزیک کارشناسی ارشد 1395/04/23
فاطمه حسینی ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش رطوبتی در خویشاوندان وحشی (Aegilops tauschii) وارقام هگزاپلویید (Triticum aestivum) گندم کارشناسی ارشد 1397/10/25
مهسا دربندی اثر تنظیم کننده های رشد و پیش تیمار دمایی بر رویان زایی گامتی در کشت بساک شوید و هندوانه کارشناسی ارشد 1392/12/11
شکوفه رحیمی وقار کاربرد بیوراکتور TIS و بهینه سازی برخی از فاکتور های درون شیشه ای در ریز ازدیادی استویا کارشناسی ارشد 1396/12/09
مهسا رشادی بازده ژنتیکی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از صفات مهم زراعی در ارقام گندم مناطق سردسیر ایران کارشناسی ارشد 1393/11/26
شیرین رشیدی مطالعه آندروژنزدرارقام مختلف نخود(Cicer arientinum)ازطریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/17
ندا رشنائی اثر همزیستی قارچ میکوریزا و زمان قطع آبیاری بر برخی شاخص های آگرومرفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه دارویی آنیسون در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره کارشناسی ارشد 1392/12/18
نریمان زینلی ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از صفات اگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR. کارشناسی ارشد 1395/10/28
زهرا سنایی هویدا مطالعه اثربرخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر روی کارایی آندروژنز گاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/16
آزاده سوری بررسی جهش در ژن های کنترل کننده گلدهی و ارتباط آن با مقاومت به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد 1396/04/11
بهاره شعفی مطالعه عوامل موثر در تولید و نگهداری بذر مصنوعی در گیاه استویا کارشناسی ارشد 1395/11/05
بهنام طلعتی مستقیم بررسی آندروژنز در گیاه اطلسی به منظور تولید گیاهان هاپلوئید کارشناسی ارشد 1396/11/24
فاطمه عبدی ارزیابی پروتئوم خویشاوند وحشی (Triticum boeticum) و ارقام تتراپلوئید(Triticum turgidum) گندم در پاسخ به تنش رطوبتی با روش پروتئومیکس دکتری 1397/12/06
میشانه عسگری کنترل مولکولی گلدهی در گیاه چغندر ( Beta vulgaris L.) دکتری 1397/09/14
شجاع عظیمی نیاز شناسایی ژن های مسیر بهاره سازی در گیاه چغندر قند کارشناسی ارشد 1392/12/20
مریم علیمیرزایی مقایسه توالی mRNA برخی از ژن های کلیدی گلدهی در لاین های حساس و مقاوم به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد 1393/11/21
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
نوشین فلاحی بررسی القا پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
نوشین فلاحی بررسی القا پلی پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
سعید قنبری مطالعه تولید بذر مصنوعی در دو رقم سیب زمینی از طریق کپسوله کردن جوانه های جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فریبرز قنبری برآورد پارامترهای ژنتیکی در ذرت با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها تحت شرایط نرمال و تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
سمیرا کیانی بهینه سازی کشت بساک توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch) کارشناسی ارشد 1348/10/11
فرزاد کیان ارثی کاربرد روشهای آماری در گروه بندی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گندم نان تحت تنش رطوبتی آخر فصل کارشناسی ارشد 1392/06/23
شادی کریمی مقدم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻨﻮع اﮐﻮﺗﯿﭗﻫﺎی ﮐﯿﻨﻮا ( Chenopodium quinoa Willd) با اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره (SSR) درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻃﻮﺑﺘﯽ کارشناسی ارشد 1397/04/12
ژاله محسنی عراقی مطالعه کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه کدوی تخم پوست کاغذی کارشناسی ارشد 1392/12/13
سیده معصومه مصطفوی مطالعه آندوژنز در گیاه کبر(Capparis spinose L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1396/12/06
فاطمه مقیثایی اثرات پرایم بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر ویژگی های زراعی و عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays) در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/12
سامره نجفی اثر رشد توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کست روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis savtivus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
سامره نجفی اثر کشت توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کشت روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
پیمان نصرتی ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از صفات اگرومورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد 1397/08/23
ادریس واثقی شجاع بهینه سازی تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های تاتوره با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد 1397/11/01
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیومتری 2219206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ژنتیک ملکولی پیشرفته 2219264 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 2211011 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
به نژادی گیاهان باغی و دارویی 2219238 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیتوژنتیک گیاهی 2219210 3 01 نیمه اول ترم شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طرح و آزمایشات کشاورزی 1 2211012 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کشت سلول و بافت گیاهی 2219209 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهندسی ژنتیک پیشرفته 2219266 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بیوتکنولوژی گیاهی 2219031 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیومتری 2219206 3 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژنتیک پیشرفته 2219205 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژنتیک ملکولی پیشرفته 2219264 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بیوتکنولوژی گیاهی 2219031 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیومتری 2219206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
ژنتیک پیشرفته 2219205 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
ژنتیک ملکولی پیشرفته 2219264 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1