اساتید دانشکده

محسن جلالی

محسن جلالی

محسن جلالی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر pH بر جذب عناصر سنگین در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد 1393/11/27
حذف فسفر از محلول های آبی و کاهش آبشویی و مدل سازی آن در خاک از طریق افزودن جاذب های رسی و ذرات نانو دکتری 1393/04/25
اثر پی اچ و اسیدهای آلی بر دفع فلزات سنگین و کاتیون های اصلی از خاک های آلوده کارشناسی ارشد 1393/11/27
نادری پیکام الهه بررسی سرنوشت آلاینده ها ی کانونی و غیر کانونی با استفاده از مدلهای انتقال در مناطق کشاورزی استان همدان دکتری دانلود 1394/11/25
فاطمه احمدی بررسی وضعیت تجمع فسفر و فلزات سنگین (کادمیوم، مس، آهن، منگنز، نیکل، سرب و روی) در خاک های گلخانه ای استان همدان و کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
الهام امیرآبادی فرهانی اثر افزودن فسفر بر قابلیت جذب و آبشویی برخی از کاتیون ها و آنیون ها در تعدادی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
صدیقه باقری سنوکش بررسی توزیع مکانی برخی ویژگی های شیمیایی خاکهای شور و سدیمی و جزءبندی عناصر سنگین در برخی خاکهای منطقه همدان کارشناسی ارشد 1392/10/07
محسن بیگی تعیین غلظت زمینه فلزات سنگین و تاثیر ذرات نانو بر جزءبندی و آبشویی فلزات سنگین در خاک های اصلاح شده با مواد آلی در تاکستان های همدان دکتری دانلود 1397/07/04
مرضیه تقی پور اندازه گیری و شبیه سازی تاثیر اسیدهای آلی و معدنی، کانی های رسی و ذرات نانو، بر آبشویی، رهاسازی و جزءبندی عناصر سنگین در برخی خاک های تیمار شده با ضایعات کارخانه ها دکتری دانلود 1395/06/28
مهدی جلالی بررسی فراهمی، آبشویی، کانی های کنترل کننده و تأثیر pH و مواد آلی بر رهاسازی فسفر از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سپیده حیدری آبشویی و جزء بندی پتاسیم تحت کودهای ازته، فسفاته، مرغی، دامی و بقایای گیاهی کارشناسی ارشد 1392/10/07
زیبا حورسرشت اثر افزودن عناصر سنگین در قابلیت جذب آن ها در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فرانک رنجبر مدل سازی کوتاه مدت و بلند مدت وضعیت املاح در خاک های سطحی تحت کشت های مختلف در حضور جاذب های رسی و ذرات نانو دکتری دانلود 1394/07/13
مرتضی فیضی تاثیر افزودن کانی های رسی و ذرات نانو بر جذب، رهاسازی، بخش بندی و آبشویی عناصر در خاک های تیمار شده با لجن فاضلابهای مختلف دکتری دانلود 1396/11/04
طاهره محمدی ارین تعیین ضرایب توزیع عناصر پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم، آهن، مس، روی و منگنز در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
عارفه مرادی تأثیر بقایای آلی و کانی های رسی بر ظرفیت بافری pHبرخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
هاجر مریخ پور حذف سرب، کادمیوم، مس و نیکل از محلول های آبی و کاهش آبشویی و مدل سازی آنها در خاک از طریق افزودن مواد جاذب دکتری 1392/07/09
فرهاد مظلومی اندازه گیری و پیشگویی تاثیر لجن فاضلاب، اسید های آلی، کانی های رسی و ذرات نانو بر جذب، رهاسازی و آبشویی آمونیوم از برخی خاکهای آهکی دکتری دانلود 1396/10/30
مهین معجری جذب، دفع، رها سازی و جزءبندی کبالت در خاک های آهکی کارشناسی ارشد 1393/10/15
شهریار مهدوی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و کاهش آبشویی و زیست فراهمی آنها از خاک با استفاده از نانوذرات سنتزی دکتری 1392/07/09
زهره وفایی اثر نسبت خاک به محلول و PH بر جذب عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد 1392/10/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218384 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حاصلخیزی خاکها و کودها 2218010 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حاصلخیزی خاکها و کودها 2218010 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیایی و آلی 2218330 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کیفیت آب در کشاورزی 2218329 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تعادلات شیمیایی در خاک 2218347 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغذیه گیاه 2218030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغذیه گیاه 2218030 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حاصلخیزی خاک پیشرفته 2218150 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2218409 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 2218342 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2211033 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در شیمی و آلودگی خاک 2218363 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تعادلات شیمیایی در خاک 2218347 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
تغذیه گیاه 2218030 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه گیاه 2218030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
حاصلخیزی خاک پیشرفته 2218150 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 2218133 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2