اساتید دانشکده

جعفر محمدعلیزاده

جعفر محمدعلیزاده

جعفر محمدعلیزاده   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: